Atribuțiile Poliției de Frontieră

POLIŢIA DE FRONTIERĂ A MAI

Poliţia de Frontieră este organul administraţei publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îşi exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere.

Atribuţiile Poliţiei de Frontieră sunt reglementate în Capitolul III, articolul 6 al Legii Nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, şi în care se enumără următoarele competenţe:

(1) În domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, Poliţia de Frontieră:

a) asigură neadmiterea schimbării ilegale a frontierei de stat în teren, precum şi asigură securitatea frontalieră;
b) asigură menţinerea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, precum şi a regimului şi ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, asigură securitatea publică, securitatea aeronautică, controlul de securitate al pasagerilor, al bagajelor, al încărcăturilor, al personalului aeronautic, al personalului naval şi al personalului de protecţie a zonelor de securitate cu acces limitat în cadrul aeroporturilor şi porturilor Republicii Moldova;
c) efectuează, în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în modul stabilit de legislaţie, controlul frontierei şi autorizează trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane şi mijloace de transport;
d) asigură evidenţa, inclusiv automatizată, a persoanelor şi mijloacelor de transport care au traversat frontiera de stat;
e) nu permite intrarea în şi ieşirea din Republica Moldova a persoanelor şi a mijloacelor de transport cărora, conform legislaţiei, le este interzisă intrarea în Republica Moldova, care nu întrunesc condiţiile de intrare în Republica Moldova sau care temporar sînt limitate în dreptul de a ieşi din Republica Moldova;
f) participă, în modul stabilit, la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, la încheierea tratatelor în probleme de frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră;
g) participă, în limitele competenţei, la implementarea Regulamentului sanitar internaţional;
h) eliberează vize, în cazuri de excepţie, la punctele de trecere a frontierei de stat în conformitate cu legislaţia.

(2) În domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, Poliţia de Frontieră:

a) realizează, în limita competenţelor, acţiuni de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, legate de traficul de arme şi muniţii, inclusiv arme de distrugere în masă şi materiale conexe, traficul de substanţe şi deşeuri radioactive şi/sau nucleare, deşeuri periculoase, traficul de obiecte de artă, obiecte de valoare istorică şi arheologică, obiecte de proprietate intelectuală, traficul de specii de animale şi soiuri de plante pe cale de dispariţie; constată, la frontiera de stat, contravenţiile legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuează măsuri speciale de investigaţie, precum şi exercită urmărirea penală;
b)aplică măsura de nepermitere a intrării în Republica Moldova a străinului, în conformitate cu legislaţia;
c) asigură controlul asupra migraţiei în punctele de trecere a frontierei de stat.

 3) În domeniul promovării politicii privind combaterea migraţiei ilegale, managementul integrat al frontierei de stat şi gestionarea sistemelor informaţionale de evidenţă a datelor, Poliţia de Frontieră:

a) participă la elaborarea şi implementarea politicilor de reformă;
b) participă la elaborarea proiectelor de legi şi de alte acte normative ce ţin de domeniul de activitate, aprobă acte normative departamentale;
c) gestionează şi dezvoltă sisteme informaţionale integrate, culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de informaţii cu alte autorităţi în vederea executării atribuţiilor sale;
d) cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor;
e) acordă, în condiţiile legii, asistenţă şi servicii cetăţenilor, inclusiv prin eliberarea informaţiei cu privire la trecerea frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, precum şi alte servicii în domeniile stabilite de Guvern;
f) asigură aplicarea prevederilor convenţiilor, tratatelor, acordurilor şi protocoalelor în domeniul de competenţă semnate între Republica Moldova şi alte state, comunităţi de state, organizaţii internaţionale sau regionale;
g) asigură cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state conform acordurilor la care Republica Moldova este parte;
h) coordonează, în comun cu Serviciul Vamal, activitatea autorităţilor publice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.                                                                                   i) în limitele competenţei, asigură facilitarea fluxului internaţional de persoane, de mijloace de transport şi de mărfuri;

(4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are următoarele obligaţii:

a) să nu permită trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere persoanelor care nu deţin acte valabile sau care au încălcat legislaţia ce reglementează intrarea, ieşirea, tranzitul şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova;
b) să reţină, la solicitarea autorităţilor competente, persoanele date în căutare în cazul în care acestea se eschivează de la urmărire sau de la pedeapsa penală, precum şi să reţină persoane în alte cazuri prevăzute de legislaţie;
c) să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat, inclusiv în mod simplificat, în condiţiile şi în modul stabilit de tratatele încheiate cu statele vecine şi de legislaţie;
d) să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat de către formaţiunile de salvare şi de restabilire în cazul situaţiilor excepţionale, generate de accidente de proporţii, catastrofe sau calamităţi naturale, în condiţiile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de actele normative în vigoare;
e) să însoţească mijloacele de transport şi să plaseze în acestea patrule pentru excluderea posibilităţii de îmbarcare/debarcare a persoanelor înainte sau după efectuarea controlului;
f) să oprească, să controleze şi să reţină mijloacele de transport pentru a împiedica încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră sau a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat în zona de competenţă.

(5)  Pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului de fiinţe umane, a organizării migraţiei ilegale, a trecerii ilegale a frontierei de stat, a contrabandei, a falsificării şi folosirii frauduloase a documentelor, Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, exercită urmărirea penală, constată şi examinează contravenţiile, întreprinde expertiza judiciară, efectuează măsuri speciale de investigaţie.

(6)  Poliţia de Frontieră îşi exercită atribuţiile în limitele zonei de frontieră şi ale punctelor de trecere a frontierei de stat, iar în cazul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere – şi în afara acestei zone.

(7) În scopul dezvoltării instituţionale şi a managementului integrat al frontierei, Poliţia de Frontieră iniţiază, promovează, implementează şi gestionează proiecte şi programe, inclusiv pentru obţinerea asistenţei externe din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor ţări.